جهت تعیین چگالی با استفاده روشی نوین همراه با مجموعه ای از محاسبات وزن گیری API نفت خام و سیمان با دانسیته های مختلف و فرآورده های نفتی که معمولا به عنوان مایعات مورد استفاده قرار می گیرند