این سیستم همراه با نرم افزار اختصاصی جهت نصب بروی انواع پمپ تراک های سیمان ، اسید ، نیتروژن و همچنین یونیت های MOT بهینه سازی می شوداین سیستم دارای سامانه آنلاین از راه دورنیزمی باشد و قابلیت برنامه پذیر بودن و دارای فرمول های اختصاصی برای هر یک از کاربرد های ذکر شده را دارد.