آزمایش الکترومغناطیسی ET یکی از تست های غیرمخرب است که با استفاده از القاء جریان الکتریکی و یا میدان های مغناطیسی به داخل یک جسم مورد آزمون و مشاهده پاسخ الکترومغناطیسی آن تست، انجام می پذیرد.

(EMI (Electro Magnetic Inspection سیستمی است که از طریق القای میدان مغناطیسی بر روی لوله و جمع آوری پاسخ های ناشی از آن به وسیله تعدادی حسگر (کفشک) که در اطراف آن قرار داده می شوند، می تواند وجود ترک و عیوب مشابه آن را بر روی بدنه لوله تشخیص دهد.