ابزار اندازه گیری فشار و دمای درون چاهی  P/T Memory Gauge

ابزار درون چاهی است که برای اندازه گیری فشار و دمای چاه های نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد که اطلاعات دما و فشار را در خود ذخیره می نماید و پس از روی سطح آمدن اطلاعات مورد نظر از آن بازیایی می گردد.

انواع Memory Gauge:

Piezo P/T Memory Gauge

کاربردها:

 • آزمایش های Pressure Build Up
 • گرادیان های فشاری
 • آزمایش های Interface
 • ثبت و پایش تزریق فشار
 • آزمایش های DST
 • آزمایش های تولیدی

 – Quartz P/T Memory Gauge

کاربردها:

 • آزمایش های Pressure Build Up
 • گرادیان های فشاری
 • آزمایش های Interface
 • ثبت و پایش تزریق فشار
 • آزمایش های DST
 • آزمایش های تولیدی

– Fast Temperature memory Gauge

در این نوع ابزار ، سنسور پیزو با یک میله پتانسیل از نوع RTD ترکیب می شود که باعث می گردد نسبت به فشار و دما واکنش سریع تری داشته باشد.

کاربردها:

 • گرادیان های فشاری
 • آزمایش های تولید
 • عملیات های لوله مغزی سیار (Coil Tubing)
 • عملیات های شکست سازند
 • آزمایش های خیز فشاری (Pressure Build Up)
 • مانیتتور کردن تزریق فشار

GR/CCL/Flow meter Memory Gauge –

در این نوع ابزار از سنسورهای گاما، CCL و همچنین دبی سنج در کنار سنسورهای دما و فشار بهره گرفته شده است که میتوان با استفاده از این سنسورها میزان حجم شیل، عمق چاه و دبی چاه را محاسبه نمود.