از این ابزار در عملیاتهای مشبک کاری در چاه های نفت و گاز جهت جلوگیری از انفجارهای ناخواسته در حین عملیات استفاده می گردد. با توجه به اینکه چاشنی های الکتریکی به امواج رادیویی و بارهای الکتریکی ساکن حساس می باشد لذا سیستم PSD  بگونه ای طراحی گردیده است که امواج را در مدارات خود تخلیه کرده و مانع از رسیدن این امواج به چاشنی الکتریکی شود.

 مزاياي استفاده از سیستم PSD :

  • جلوگیری از انفجارهای ناخواسته چاشنی الکتریکی ناشی از تخلیه ی بار الکتریکی بدن انسان و رعد و برق
  • محدود کننده فرکانسهای رادیویی شامل تلفن ، GPS ،GSM، دکل های رادیویی ،Wi-Fi و سیستم ارتباط دوطرفه
  • حفاظت کاتدیک
  • محدود کننده ی اختلاف ولتاژ بین دکل ، لوله های جداری(Casing)  و دستگاه نمودارگیری
  • محدود کننده ی بار القایی موجود از سوی موتورهای القایی نظیر Top Drive, Generators و موتورهای جوش کاری