فلو کامپیوترجهت  اندازه گیری دقیق دبی مایعات و گازها استفاده می‌شود. با اندازه‌گیری مقدار فشار، اختلاف فشار و دما و بر اساس استانداردهای NX19 AGA و ISO مقدار دقیق فلو را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند