پنل نمایشگر عمق و کشش Depth & Tension Panel

جهت سنجش عمق و کشش در دستگاه های نمودارگیری و هرنوع دستگاه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.