این ابزار با استفاده از نیروی مغناطیسی آهنربای ثابت موجود در خود و بازخورد الکتریکی این امواج در محیط میتواند متناسب با ضخامت جداره ی آهنی پیرامن خود یک موج الکتریکی ایجاد کند که برای تعیین محل اتصال لوله های جداری و تعیین عمق در چاه های نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد.