سیستم تشخیص خوردگی برای نقاط غیر قابل دسترس (PCM (Pipeline Mapper

اندازه گیری و تعیین محل خوردگی های لوله با استفاده از دستگاه های الکترومغناطیس (DCVG/ACVG) در کنار سیستم های GIS و داده های GPS  صورت میگیرد. این روش به جهت فراهم کردن ذخیره سازی دقیق شرایط و محل دقیق عیوب لوله و صرفه جویی در زمان، برای مدیران صنعت بسیار…

سیستم تشخیص ترک و خوردگی (EMI)

آزمایش الکترومغناطیسی ET یکی از تست های غیرمخرب است که با استفاده از القاء جریان الکتریکی و یا میدان های مغناطیسی به داخل یک جسم مورد آزمون و مشاهده پاسخ الکترومغناطیسی آن تست، انجام می پذیرد. (EMI (Electro Magnetic Inspection سیستمی است که از طریق القای میدان مغناطیسی بر روی…