اندازه گیری و تعیین محل خوردگی های لوله با استفاده از دستگاه های الکترومغناطیس (DCVG/ACVG) در کنار سیستم های GIS و داده های GPS  صورت میگیرد. این روش به جهت فراهم کردن ذخیره سازی دقیق شرایط و محل دقیق عیوب لوله و صرفه جویی در زمان، برای مدیران صنعت بسیار ایده آل است.