اندازه گیری اکسیژن محلول

با توجه به رژیم شیمیایی نیروگاه، اکسیژن محلول در بخش های خاصی مانند خروجی Deaerator ها باید در غلظت مشخصی حفظ شود. به عنوان مثال در رژیم شیمیایی AVT (R) غلظت اکسیژن باید کمتر از 5ppb باشد. ازین رو می توان از تجهیزات متفاوتی برای اندازه گیری اکسیژن محلول استفاده …

اندازه گیری PH در نیروگاه

با توجه به فوق خالص بودن آب در سیکل بخار، برای اندازه گیری pH بایدتجهیز مناسبی به کار رود که امکان اندازه گیری را در محیط های با هدایت الکتریکی بسیار پایین با دقت بسیار بالا فراهم آورد. سنسورهای زیر از جمله سنسورهای بسیار کارآمد و مناسب برای اندازه گیری …