با توجه به فوق خالص بودن آب در سیکل بخار، برای اندازه گیری pH بایدتجهیز مناسبی به کار رود که امکان اندازه گیری را در محیط های با هدایت الکتریکی بسیار پایین با دقت بسیار بالا فراهم آورد. سنسورهای زیر از جمله سنسورهای بسیار کارآمد و مناسب برای اندازه گیری pH در نیروگاه است.