با توجه به اینکه بازه  هدایت الکتریکی آب در سیکل بخار بسیار پایین است، به کارگیری سنسور هدایت الکتریکی با ثابت سل 0.01cm-1 الزامی است.