با توجه به رژیم شیمیایی نیروگاه، اکسیژن محلول در بخش های خاصی مانند خروجی Deaerator ها باید در غلظت مشخصی حفظ شود. به عنوان مثال در رژیم شیمیایی AVT (R) غلظت اکسیژن باید کمتر از 5ppb باشد. ازین رو می توان از تجهیزات متفاوتی برای اندازه گیری اکسیژن محلول استفاده نمود.
به توجه به اینکه  اندازه گیری اکسیژن محلول به شکل آنلاین از دو روش لومینسانس و الکتروشیمیایی امکان پذیر است، متناسب با غلظت اکسیژن محلول در نمونه می توان از هر دو روش استفاده نمود.
حد تشخیص اندازه گیری در روش های الکتروشیمایی پایین تر (بهتر) از روش های لومینسانس است. ازین رو در نیروگاه هایی با رژیم شیمیایی AVT (R) به کارگیری سنسور اکسیژن الکتروشیمایی الزامی است.
تجهیزات رایجی که شرکت مهرگان صنعت آب جهت پایش این پارامتر در نیروگاه ها ارائه میدهد، در شکل زیر دیده می شود: